✎ Задать свой вопрос   *более 30 000 пользователей получили ответ на «Решим всё»

Профиль пользователя marinichvika15

Задачи

✎ Добавить задачу с решением
Дослідіть функцію і намалюйте графік:
y=x^2/x+1
Просмотры: 4 | математика 10-11
трикутник ABC задано координатами вершин А(-1;3;4), В(-1;6;-2), С(2;6;-2). Знайдіть градусну міру кута В
Просмотры: 12 | математика 10-11
У правильній трикутній піраміді SАВС з висотою SO бічні ребра дорівнюють l , а ребра основи – а.
а) Побудуйте переріз піраміди площиною, яка проходить через точку О паралельно ребром АС і SВ. б) Знайдіть периметр одержаного перерізу
Просмотры: 9 | математика 10-11
Дано правильну чотирикутну піраміду SABCD. Із заданими координатами S(0;0;4), O(0;0;0), C(0;2;0). Знайти косинус кута нахилу бічного ребра до площини основи піраміди.
Просмотры: 6 | математика 10-11
Дослідіть функцію і намалюйте графік:
y=x2/x+1
Просмотры: 20 | математика 10-11
Знайти похідні функцій:
1) y=3sinx
2) y=xsin3
3) y=sin^3x
4) y=sinx^3
Просмотры: 36 | математика 10-11
Знайдіть функцію: f(x) =x^2+2/x, у точці x0=3
Просмотры: 18 | математика 10-11
Точка рухається за законом S(t) =4t^3-3t^2+5t-1(час t вимірюють у секундах, переміщення S-у метрах). Знайдіть швидкість та прискорення при t=2с
Просмотры: 38 | математика 10-11
Дослідити функцію та побудувати графік.
f(x) =x^4-2x^2+1
Просмотры: 44 | математика 10-11
Для векторів а(-2;1;0), і с(1;2;-1) 1.Знайдіть модуль вектора b=а-с
2.Знайдіть модуль вектора b=2с+а
3.Знайдіть скалярний добуток векторів а×с
Просмотры: 48 | математика 10-11
Назвіть основні заходи нової економічної політики у сільському господарстві. Визначте як пов'язані запровадження НЕПу з відбудовою сільського господарства.
Просмотры: 146 | история 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 30 | математика 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 25 | математика 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 78 | математика 10-11
Країна-анклав
Просмотры: 36 | география 10-11
Установіть хронологічну послідовність подій пов'язаних з економічним життям УСРР у роки НЕПу
А) завершення відбудови сільського господарства
Б) проголошення ВКП(б) курсу на індустріалізацію
В) подолання голоду в південних губерніях України
Г) запровадження РКП(б) нової економічної політики
Просмотры: 38 | история 10-11
Прочитайте уривок з історичного документа: "Російська Соціалістична федеративна Радянська Республіка (Рсфрр). Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР) Білоруська Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР) укладають Цей союзний договір про об'єднання в одну союзну державу... Затвердження, зміни і доповнення союзного договору підлягають виключному віданню З'їзду Рад Радянських Соціалістичних Республік. За кожною з союзних республік зберігається право вільного виходу з Союзу.

Як називався документ, витяг із якого наведено?
Коли він був ухвалений? На яких засадах планувалось об'єднати радянські республіки? Який статус мала Україна відповідно до договору?
Свою відповідь обґрунтуйте.
Просмотры: 35 | история 10-11
Яке твердження розкриває зміст запропонованого В. Леніним плану об'єднання радянських республік
А) входження республік на рівних правах до нового державного об'єднання
Б) включення неросійських республіках складу Рсфрр на правах автономії
В) створення союз суверенних держав, що повністю зберігають незалежність
Г) укладення республіками договору про створення воєнно-політичного Союзу
Просмотры: 64 | история 10-11
Яке перетворення відбулося у промисловості в умовах нової економічної політики?
А) перехід від підрядною до зрівняльної оплати праці робітників б) створення централізованої системи управління виробництвом
в) відновлення передачі в оренду дрібних і середніх підприємств
г) уведення загальної трудової повинності та мілітаризація праці
Просмотры: 71 | история 10-11
Назвіть художні напрями що виникли в живописі початку 20 століття стисло схарактеризуйте один із них. Які ідеї та прагнення втілені у творчості художників що належали до цього напрямку
Просмотры: 35 | история 10-11
Знайдіть кут B трикутника АВС, якщо А(-1;-1;2), В(0;1;0), С(2;2;-2).
Просмотры: 60 | математика 10-11
Дано вектор a(3;-1;-2) і вектор b(-1;-2;3). Знайдіть скалярний добуток векторів 2а+b і a-b
Просмотры: 51 | математика 10-11
Дано вектори а(n;n;1) і c(2;n;-8). За якого значення n ці вектори перпендикулярні?
Просмотры: 45 | математика 10-11
Косинус кута між векторами а і b дорівнює 0,4, |а|=1, |b|=2. Скільки дорівнює їх скалярний добуток?
Просмотры: 32 | математика 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 31 | математика 10-11
дано вектор а(3;1;-2). Знайдіть колінеарний йому вектор з початком у точці А(-6;0;2) і з кінцем у точці В на площині yz.
Просмотры: 69 | математика 10-11
Дано точки А(-1;1;0) і В(0;3;-2). Знайдіть одиничний вектор b, колінеарний вектору ВА й одноково з ним направлений.
Просмотры: 34 | математика 10-11
Дано куб АВСDA1B1C1D1. Виразіть вектор А1С через вектор В1А1=вектору a, вектор DD1=вектору b, вектор C1B1= вектору с (прикреплено изображение)
Просмотры: 72 | математика 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 58 | английский язык 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 67 | английский язык 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 48 | английский язык 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 45 | английский язык 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 41 | английский язык 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 84 | английский язык 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 44 | английский язык 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 44 | английский язык 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 43 | английский язык 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 41 | английский язык 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 71 | английский язык 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 84 | математика 6-7
(прикреплено изображение)
Просмотры: 33 | математика 6-7
(прикреплено изображение)
Просмотры: 95 | математика 6-7
Дано вершини А(0;4;1), В(1;-2;3), С(-2;-2;17) трикутника АВС. Знайти довжину медіани трикутника ВМ.
Просмотры: 36 | математика 10-11
Точка М- середина відрізка АВ. А(-4;2;1), М(0;-3;1). Знайдіть координати точки В.
Просмотры: 160 | математика 10-11
На якій відстані від початку координат знаходиться точка В(1;-2;2)?
Просмотры: 83 | математика 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 70 | математика 10-11
Точка M розміщена на додатній півосі ординат на відстані 4 від початку координат. Знайдіть координати точки M
Просмотры: 91 | математика 10-11
Чи належать точки (-2;1;0) осі z.
Просмотры: 108 | математика 10-11
Знайдіть площу трикутника ABC, якщо А(1;3;-1), B(1;-1;4), C(2;3;-1).
Просмотры: 116 | математика 10-11
Знайдіть координати кінців відрізка AB, який точками K(1;-3;2) і P(0;-1;1) поділено на три рівні частини.
Просмотры: 90 | математика 10-11
(прикреплено изображение)
Просмотры: 42 | математика 10-11
Знайдіть координати центра сфери
(x-1)^2+(y-3)^2+(z+1)^2
Просмотры: 48 | математика 10-11
Яка точка симетрична точці A(3;-1;4), відносно осі z.
Просмотры: 53 | математика 10-11
Будь-ласка, допоможіть!) (прикреплено изображение)
Просмотры: 55 | математика 10-11
lim 2x^5+x^4/x^6-1
x → ∞
Просмотры: 44 | математика 10-11
cos (pi/2-5x) ≤ - 1/2
Просмотры: 49 | математика 10-11
0 ≤ ctgx ≤ 1
Просмотры: 34 | математика 10-11
0<cosx<1/2
Просмотры: 60 | математика 10-11
tg^2 2x ≥ 1
Просмотры: 37 | математика 10-11
cos^2x<1/2
Просмотры: 151 | математика 10-11
tgx/1-tg^2x ≥ - 1/2
Просмотры: 36 | математика 10-11
cos^4 2x-sin^4 2x ≤ 0
Просмотры: 88 | математика 10-11
sin4x/5 cos4x/5 ≥ - 1/4
Просмотры: 33 | математика 10-11
cos^2x-sin^2x>-sqrt(3)/2
Просмотры: 52 | математика 10-11
2sin(-2x-pi/3) ≤ sqrt(3)
Просмотры: 34 | математика 10-11
cos(pi/2-5x) ≤ - 1/2
Просмотры: 59 | математика 10-11
cos(x+pi/4)>1
Просмотры: 29 | математика 10-11
sin(x-pi/3) ≥ 0
Просмотры: 71 | математика 10-11
sinx/3 ≤ - 1/sqrt(2)
Просмотры: 61 | математика 10-11
cos2x>sqrt(3)/2
Просмотры: 43 | математика 10-11
Дано точки А(1;0;0), B(x;0;2), C(1;2;2). При яких значеннях x трикутник ABC є рівностороннім?
Просмотры: 46 | математика 10-11
На координатній площині Oyz знайдіть точку, рівновіддалену від точок (0;-2;2), (-2;4;6) і (-4;2;4).
Просмотры: 51 | математика 10-11
На відрізку AB позначено точку M так, що AM:MB=1:3. Знайдіть координати:
а) точки M, якщо A(-7;4;0), B(5;0;-8);
б) точки B, якщо A(2;-9;6), M(1;-6;4).
Просмотры: 86 | математика 10-11
Середина відрізка MN належить осі ординат. Знайдіть a і b, якщо:
а) M(a;-1;-3), N(-2;9;b);
б) M(a-b;-3;-4), N(-1;7;a+2b)
Просмотры: 94 | математика 10-11
cos2x+5cosx+3 ≥ 0
Просмотры: 60 | математика 10-11
sin^2x-cos^2x-3sinx+2 ≤ 0
Просмотры: 57 | математика 10-11
sin^2x-2sinx+1 ≤ 0
Просмотры: 47 | математика 10-11
ctg^2x+ctgx ≥ 0
Просмотры: 109 | математика 10-11
cos^2x+2cosx<0
Просмотры: 100 | математика 10-11
2sin^2x+sinx>0
Просмотры: 52 | математика 10-11
tg^3x+3>3tgx+tg^2x
Просмотры: 61 | математика 10-11
ctg^3x+2ctgx-ctg^2x>2
Просмотры: 132 | математика 10-11
б) sin2x+cos2xctgx>1
Просмотры: 62 | математика 10-11

а) sin^2x-2sinxcosx-3cos^2x>0
Просмотры: 92 | математика 10-11