✎ Задать свой вопрос   *более 30 000 пользователей получили ответ на «Решим всё»

Задача 604 Решить уравнение 4cosx-3sinx=5

УСЛОВИЕ:

Решить уравнение 4cosx-3sinx=5

РЕШЕНИЕ:

Вопрос к решению?
Нашли ошибку?

ОТВЕТ:

в решение

Добавил slava191, просмотры: ☺ 9986 ⌚ 10.02.2014. математика 10-11 класс

Решения пользователей

Увы, но свой вариант решения никто не написал... Будь первым!
Хочешь предложить свое решение? Войди и сделай это!

Написать комментарий

Последние решения
Найдем диагональ прямоугольника ABCD
BD^2=AB^2+AD^2=12^2+(sqrt(31))^2=144+31=175
[b]BD=sqrt(175)[/b]

Прямые АС и B_(1)D_(1) расположены в параллельных плоскостях оснований АВСD и A_(1)B_(1)C_(1)D_(1).

Расстояние между ними есть длина общего перпендикуляра к ним.
Таким перпендикуляром является боковое ребро призмы.
AA_(1)=BB_(1)=CC_(1)=DD_(1)=5

Прямоугольные треугольники Δ D_(1)BD и KDD_(1) подобны по двум углам.

Из подобия: DD_(1):BD=KD_(1):DD_(1)

KD_(1)=\frac{5\sqrt{7}}{7}
Тогда
B_(1)K=5sqrt(7)-\frac{5\sqrt{7}}{7}=\frac{30\sqrt{7}}{7}

[b]B_(1)K:KD_(1)=30:5=6:1[/b]


Δ D_(1)BD подобны KDD_(1) с коэффициентом 7:1

BD:KD_(1)=5sqrt(7):\frac{5\sqrt{7}}{7}=[b]7:1[/b]

KD=BD_(1)/7

По теореме Пифагора из прямоугольного треугольника ВВ_(1)К

BK^2=BB^2_(1)+B_(1)K^2=5^2+(\frac{30\sqrt{7}}{7})^2=\frac{1075}{7}

По теореме Пифагора из прямоугольного треугольника DD_(1)К

KD^2=DD^2_(1)+D_(1)K^2=5^2+(\frac{5\sqrt{7}}{7})^2=\frac{200}{7}


По теореме косинусов из Δ ВКD:

BK^2=BD^2+KD^2-2*BD*KD cos ∠ BKD

cos ∠ BKD=\frac{175+\frac{200}{7}-\frac{1075}{7}}{2\cdot \sqrt{175}\cdot \sqrt{\frac{200}{7}}}=\frac{25\cdot(7+\frac{8}{7}-\frac{43}{7})}{2\cdot 50\cdot \sqrt{2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}
(прикреплено изображение)
✎ к задаче 45741
[red]1.[/red]

x_(10)=4*10+5=
x_(25)=4*25+5

[red]2.[/red] 2)и 4)

Проверяем выполняется ли определение.
Каждый следующий член на одно и то же число больше ( меньше) предыдущего.
2)
d=2-4=0-2=-2 -[i] разность[/i] прогрессии
4)
d=21-11=11-1=10 - [i]разность[/i] прогрессии

или
проверяем выполняется ли свойство:
каждый член прогрессии равен [i]среднему арифметическому [/i]соседей слева и справа

Почему она и называется[i] арифметической прогрессией[/i]
2) 2=(4+0)/2- верно
4) 11=(1+21)/2 - верно

[red]3.[/red]
1) и 2)
Проверяем выполняется ли определение.
Каждый следующий член получен из предыдущего умножение на одно и то же число.

-14:7=-2
28:(-14)=-2
q=-2 [i] знаменатель[/i] прогрессии
2:4=0,5
1^2=0,5
q=0,5- [i]знаменатель[/i] прогрессии

[red]4[/red].
36; 32; 28;24; 20
О т в е т. 20 страниц прочитал в пятый день

[red]5.[/red]
d=a_(2)-a_(1)=8-5=3

a_(n)=a_(1)+(n-1)d - формула[i] общего[/i] члена арифметической прогрессии

a_(7)=a_(1)+6d=5+6*3=
a_(12)=a_(1)+11d=5+11*3=

S_(n)=(a_(1)+a_(n))*n/2 - формула суммы n-первых членов прогрессии

S_(12)=(a_(1)+a_(12))*12/2=(5+38)*6=

[red]6[/red]

b_(6)=b_(1)*q^5=-1*2^5=-32

S_(8)=(-1)*(2^8-1)/(2-1)=...

[red]7[/red]
2,5=18,5+(n-1)*(-1,5) ⇒ -1,5*(n-1)=2,5-18,5 ⇒ -1,5(n-1)=-16

n-1= получаем дробное число. Не может, так как n- натуральное

5=18,5+(n-1)*(-1,5) ⇒ -1,5*(n-1)=5 -18,5 ⇒ -1,5(n-1)=-13,5
n-1=9
n=10
может

[i]8.[/i]

540:6=90 чисел кратных 6

первое 6 последнее 540

S_(90)=(6+540)*90/2= ....
✎ к задаче 45792
a)
Пирамида правильная, в основании квадрат АВСD.
Высота пирамиды MO, O-центр квадрата.

MO ⊥ ABCD ⇒ перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости, в частности прямой АО:
MO ⊥ AO
AC ⊥ BD - диагонали квадрата взаимно перпендикулярны

⇒ AO ⊥ двум пересекающимся прямым плоскости ВМО, значит
перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости, в частности прямой LO

[b]АО ⊥ LO[/b]

б)
Медиана LO прямоугольного треугольника ВОМ является средней линией равнобедренного треугольника ВMD
LO=MD/2
LO||MD

Поэтому угол между прямыми MD и AL равен углу между прямыми
LO и AL

В прямоугольном треугольнике АLO

tg ∠ ALO=АО/LO

По условию tg ∠ ALO= sqrt(2)

Значит, LO=AO/tg ∠ ALO

AO=(1/2)AC=(1/2)*ABsqrt(2)=(1/2)*(10)=5

LO=5/sqrt(2)=5sqrt(2)/2

Медиана, проведенная из вершины прямого угла, равна половине гипотенузы.

Значит BM=5sqrt(2)

АМ=ВМ=СМ=DM=5sqrt(2)

По теореме Пифагора из прямоугольного треугольника АОМ
МO^2=AM^2-AO^2=(5sqrt(2))^2-5^2=50-25=25
MO=[b]5[/b]

О т в е т. [b]5[/b]
(прикреплено изображение)
✎ к задаче 45748
Більшість країн Азії та Африки на початку 20 століття продовжували існувати в статусі колоній індустріальних держав. Метрополії, незважаючи на капіталістичну епоху, продовжували експлуатувати колоніальні землі класичними феодальними методами: насильницьке вивезення дорогоцінних металів, створення системи работоргівлі, високе натуральне і грошове оподаткування.
Аграрне перенаселення в ряді регіонів призвело до справжньої катастрофи. Використання всіх земель, придатних для сільськогосподарського виробництва, вирубка лісів, виснаження джерел прісної води породили проблему урбанізації.

Під тиском демографічного вибуху і політики урядів, спрямованої на модернізацію суспільства, традиційний уклад життя почав руйнуватися. Нові відносини співіснували зі старими суспільними, економічними і політичними відносинами. Економіка стала багатоукладною, соціальна структура-строкатою, причому більша частина населення опинилася в перехідному маргінальному стані. Це призводило до соціально-політичної нестабільності. Відбувалися революції, державні перевороти, військові заколоти, громадянські війни, міждержавні, національні конфлікти. Все це стало характерною рисою розвитку країн Азії, Африки, Латинської Америки.
У порівнянні з країнами Азії та Африки, держави Латинської Америки мали більш серйозними передумовами для економічного і технічного розвитку. Абсолютно всі країни Латинської Америки звільнилися від влади метрополій ще в 19 столітті і в цей же період придбали державну незалежність.

Перша половина 20 століття ознаменувалася промисловим підйомом будувалися нові фабрики і заводи, посилено розвивалося сільське господарство, створювалися нові залізничні колії (загальна довжина залізниці Чилі в кілька разів перевершувала довжину китайських шляхів).

Латинська Америка стала світовим лідером з експорту рослинної та тваринної продукції. До початку Другої світової війни регіон користувався матеріально-технічною підтримкою США і європейських держав.

Але, незважаючи на видиме зростання економіки, розвиток країн Латинської Америки затьмарювала влада диктаторських режимів, які проіснували в регіоні фактично до кінця 20 століття. У багатьох країнах в 30-х роках була встановлена Військова тоталітарна диктатура.
✎ к задаче 45782
Пусть наше соединение MgxSyOz
Найдем истинную формулу вещества через соотношение количества вещества элементов:
n= m/Mr
x:y:z= 3/24:4/32:8/16=0,125:0,125:0,5=1:1:0,5/0,125=1:1:4
следовательно наше вещество MgSO4
Найдем массовые доли каждого из элементов:
W(элемента)= Ar(элемента)*n(число атомов)/Mr(вещества)*100%
Mr(MgSO4)= 24г/моль+32 г/моль+4*16г/моль=120 г/моль
W(Mg)=24г/моль*1/120 г/моль*100%=20%
W(S)=32 г/моль*1/120 г/моль*100%=26,7%
W(O)=16 г/моль*4/120г/моль*100%=53,3%
✎ к задаче 45785